Marcus Lindskog

Spädbarns sinne för nummer - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livet

Spädbarn är utrustade med ett Approximativt Nummersystem (ANS) som kan representera numeriska magnituder utan symboler. Hos äldre barn och vuxna är precisionen i systemet relaterat till matematisk förmåga. Individer med ett mer exakt ANS är bättre på matematik, vilket antyder att ANS utgör en grund för matematisk förmåga. I det här projektet föreslår vi att det går att träna nummersinnet hos spädbarn med riktad träning och att denna träning kommer att påverka barnens förmåga att lära sig matematik senare i livet. I en första studie kommer vi att undersöka om det går att, på gruppnivå, träna nummersinnet hos spädbarn under den period där hjärnan genomgår snabb utveckling och omorganisering. I en andra studie kommer vi att utveckla en procedur för att mäta precisionen i nummersinnet hos spädbarn. Vi utvecklar denna procedur dels för att kunna individanpassa träningen av nummersinnet och dels för att utforska om riktad träning för nummersinnet har olika effekt för olika grupper. I en avslutande studie kommer vi att undersöka om individanpassad, riktad träning för nummersinnet under spädbarnsålder kausalt påverkar matematisk förmåga senare i livet. Projektet är viktigt dels för att det visar vilka mekanismer som är involverade när barn börjar lära sig matematik och dels för att det utvecklar tidiga interventioner som kan göra det lättare för barn att lära sig matematik, särskilt för barn med inlärningssvårigheter i matematik, så som dyskalkyli.