Torsten Johansson

Digitalisering av ett urval av äldre svenska dagstidningar

Dagstidningarna har i två sekler setts som garanter för demokrati och fritt meningsutbyte och de är oumbärliga informationskällor för forskare. Papperet de tryckts på har däremot dålig beständighet. För att bevara informationen för framtiden har dagspressen mikrofilmats sedan 1950-talet, men dessa samlingar kräver Fysisk tillgång och sökmöjligheterna i materialet är begränsade.
Modern digital teknik har fört utvecklingen framåt. Genom att konvertera den digitala bilden till maskinläsbar text (OCR-tolkning) möjliggörs fritextsökningar, vilket underlättar för den som söker svar på specifika frågor och öppnar för helt nya typer av undersökningar.
KB och Riksarkivet har sedan 2010 byggt upp en produktionslinje för massdigitalisering av dagspress och KB har konstruerat ett gränssnitt för materialet. Nu pågår arbetet med att fylla gränssnittet, en verksamhet som kan följas på .
För att nyttiggöra denna struktur är det nödvändigt att få ut material direkt till forskningen över nätet. KB:s nuvarande budgetramar medger endast digitalisering av de löpande inkomna pliktleveranserna. Samtidigt kolliderar forskarsamhällets behov av fritt tillgängligt material med upphovsrättens begränsningar.
Detta projekt syftar till digitalisering av ett strategiskt urval dagstidningar för en period då materialet är upphovsrättsligt fritt. På så sätt kommer forskningsinfrasfrukturen att kunna substantiellt förbättras trots de tvingande begränsningarna.