Sam de Boise

Genus och Musik: Praktiker, Föreställningar, Politik

Ansökan avser stöd för anordnandet av en konferens vid Örebro universitet 23-25 mars 2016. Värd för konferensen Gender and Music: Practices, Performances, Politics är forskningsmiljön i musikvetenskap. Denna konferens kommer att samla internationella forskare från samhällsvetenskap och humaniora. Det centrala temat är att utforska skärningspunkter mellan samhälle, genus och musik. Syftet med konferensen är dubbelt: för det första vill vi - genom att behandla musik och genus från olika, tvärvetenskapliga perspektiv - undersöka hur nya perspektiv kan berika forskningen i tvärkulturella sammanhang; för det andra avser vi etablera ett internationellt nätverk med fokus på genus och musik (GeMus) med bas här i Örebro. Ambitionen är att därigenom bana väg för framtida forskningsprojekt och samarbeten. Tre av de internationellt mest framstående auktoriteterna på området har redan bekräftat sin medverkan som huvudtalare: Susan McClary, Jack Halberstam och Stan Hawkins. Vi avser att ha ytterligare 42 presentationer från forskare från hela världen. Forskningsmiljön Musiken och Människan har profilerat sig genom framgångsrik forskning och progressiva idéer. Anordnandet av denna konferens bidrar till att ytterligare stärka denna position.

2015-2016

GeMus - Gender and Music: Practices, Performances, Politics

Med stöd av Riksbankens Jubileumsfond (beslut nr F15-0459:1) anordnades den internationella konferensen Gender and Music: Practices, Performances, Politics (GeMus) vid Musikhögskolan, Örebro universitet den 16-18 mars 2016. Följande är en sammanfattande rapport av konferensen och de resultat som kom ut av densamma. De medel som beviljades avsåg forskningsinitiering, varför inga publikationer finns att redovisa.

Introduktion

Gender and Music: Practices, Performances, Politics (GeMus) ägde rum på Musikhögskolan, Örebro universitet mellan 16-18 mars 2016. Konferensen samlade 75 deltagare - varav 42 deltog med paper och övriga 32 inkluderar 3 huvudtalare, övriga deltagare och organisatörer. Deltagarna är i olika stadier av karriären, kommer från 16 länder och arbetar inom en rad olika vetenskapliga discipliner. Konferensen var en möjlighet för forskare som arbetar med musik och kön i olika kulturella sammanhang, inom olika ämnen och utifrån olika fält att mötas, diskutera och utveckla framtida samarbeten. Syftet med evenemanget var också att bygga upp ett nätverk för forskare som arbetar i olika discipliner, på kön och musik.

Beskrivning av konferensen

Vi fick totalt in 65 abstrakts, men kunde bara acceptera 42 på grund av deras kvalitet och relevans. För att möjliggöra ett engagerat och kritiskt konstruktivt samtalsklimat med möjligheter till en fördjupande dialog begränsade vi konferensen till två parallella sessioner. Sessionerna byggdes framgångsrikt runt gemensamma problem och frågeställningar. Generellt var ambitionen att skapa ett varierat antal perspektiv och kulturer, men pappren grupperades huvudsakligen i tre områden: hur ojämlikhet mellan könen påverkar musicerande; hur man använder musik för att tänka om kön; och hur det är möjligt att "läsa" och tolka kön i musikstycken (se konferensprogrammet här https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/konferenser/gemus/conference-schedule-.pdf).

Innehållet i de paper som presenteras sträckte sig från hur pojkar och flickor utför kön i musikundervisning, hur vi kan förstå verk av enskilda musiker (t.ex. Nikki Minaj, Beyonce, Aretha Franklin, Johnny Cash eller David Bowie) genom kön, till mer sociologiska studier kring hur såväl forskning som olika institutioner och samhället i stort kan hantera bristande jämställdhet när det gäller tillgång till musik.

De musikaliska genrer och länder som fokuserades sträckte sig från death metal i Storbritannien, över kvinnliga DJs i Sverige och Tyskland, kvinnliga klassiska ensembler i Serbien, "scener från lo-fi sovrum " i Ungern till kvinnors deltagande i Holy Spirit festivaler i Brasilien.

Inför konferensen hade vi också glädjen att bli kontaktade av flera personer som hade förslag på klingande och visuella föreställningar innehållande teoretiska perspektiv på kön som komplement till presentation av (sina) akademiska texter. I efterhand kan vi konstatera att detta var ett intressant sätt att utforska hur genusteori skulle kunna införlivas i konstnärliga praktiker. Konferensen var, i detta avseende, relativt unik i det att den kombinerade akademiska forskare från olika discipliner med konstnärliga utövare.

Konferensen öppnades med att professor Susan McClary (Case Western Reserve University, USA) höll sin presentation "The Musical Closet" där hon omtolkade traditionella idéer kring hur kön och sexualitet uttrycks i musik. Institutionen känner sig mycket privilegierade att Susan McClary kunde närvara då hennes bok Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality är en av de grundläggande texterna inom feministisk musikvetenskap. McClary visade hur kön påverkar hur människor tänker om och värderar musik och hur genus kan läsas in i klassisk musik. Dagen avslutades med en presentation av det österrikiska queermusikkollektivet Fools of Potential som införlivar genusteori i sina musikföreställningar. Föreställningarna bygger på en musikalisk blandning av opera och populärmusik. Detta följdes av DJ Anna Gavanas och Anna Öström, vars senaste bok DJ Liv: Historien om Hur Diskjockeyn Erövrade Stockholm bygger på intervjuer från mer än 1500 DJ, under en period av 20 år. Under mottagningen spelade de ett DJ-set med musik enbart av kvinnor och queer DJs och artister.

Den andra dagen innehöll både två paneler och enskilda papper. De två panelerna handlade dels om ett projekt i USA som har inrättats för att hjälpa kvinnor i rockutbildning (Women who Rock), dels om hur kritiska studier av män och maskuliniteter kan informera musikforskningen. Dagen avslutades med en keynote av professor Jack Halberstam (University of Southern California) som presenterade material från sin kommande bok "Wild Things". Halberstam är internationellt erkänd och han har starkt bidragit till studiet av kön och kultur över hela världen. Halberstam har sin bakgrund inom språk och litteratur och i talet byggde han vad som benämns "punkhistorier" över en rad musikaliska genrer; från Stravinsky till Angel Haze. Konferensmiddagen senare samma kväll blev en möjlighet för fortsatt informellt samtal om gemensamma forskningsintressen och -problem.

Den sista dagen av konferensen började med en keynote av professor Stan Hawkins (University of Oslo) baserat på material från den nya boken Queerness in Pop Music: Aesthetics, Gender Norms and Temporality. Hawkins är en av de ledande populärmusikforskarna i världen och har skrivit utförligt om kön i musik. Hans anförande visade hur den ökande populariteten för "queer-hop" utmanar många stereotyper av hip-hop och hur begreppen 'queer', 'camp' och parodi kan användas för att utmana idéer om manlighet idag. Dagen fortsatte med ytterligare 10 paper och avslutades med en session där de teman som diskuterats under de tre dagarna sammanfattades. Vid denna informerades också om vår tänkta utveckling av ett GeMus nätverk.

Resultat

Såsom angavs i ansökan om bidrag, var ett av syftena med konferensen att utveckla ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk av samarbetspartners som forskar om kön och musik. Alla konferensdeltagarna har accepterat att ha sina namn med på en GeMus -lista och många har cirkulerat informationen till andra forskare inte var närvarande vid konferensen. Flera av dessa har bett om att få finnas med på listan. Nästa steg är att skapa en webbplats där befintliga medlemmar kan publicera och dela information om kön och musikevenemang, projektsamarbeten, kommande konferenser med mera. Detta kommer att fungera som en virtuell plattform för att utveckla nätverket vidare.

I deltagarnas feedback till arrangörerna framkommer att konferensen generellt betraktades som en stor framgång. En indikation på detta var att en överväldigande majoritet av deltagarna i slutet av konferensen uttryckte en stark önskan om att arrangörerna skulle skapa en regelbundet återkommande konferens. I samtal med närvarande forskare från Göteborgs universitet, blev vi preliminärt överens om att nästa konferens kommer att hållas 2018, med Göteborgs universitet som arrangör.

Under konferensen iscensatte konstnärliga forskare från Brasilien (Antenor Ferriera Correa, Universidade de Brasília) och USA (Iris Viveros Avendaño, University of Washington) ett improviserat stycke musik baserat på informella diskussioner vid evenemanget - de hade aldrig tidigare mötts. Fools of Potentials inbjöds att spela på ett feministisk arrangemang i Ungern nästa år. Detta är bara två exempel på hur konferensen bidragit till att underlätta samarbeten mellan genusteoretiker och musikutövare. Många konferensdeltagare diskuterade också möjligheten till framtida samarbeten i form av samförfattade akademiska artiklar, potentiella projektansökningar, jobberbjudanden och uppdrag som opponenter m.m. - vi hoppas att dessa samverkansidéer kommer att förverkligas under de närmaste åren.

Dessutom har information om konferensen publicerats på Genussekretariatets hemsida (http://www.genus.se/nyhet/nystartat-natverk-vid-musikkonferens-i-orebro/) och en kort populärvetenskaplig text om kön och musik, författade av Sam de Boise och Rebecca Billström kommer att publiceras på samma sida senare i maj.