Jesper Bjarnesen

Utanför det humanitära synfältet: Om den osynliga rörelsen mellan arbetsmigration och flykt i Burkina Faso och Elfenbenskusten

Genom en etnografisk studie av migranter som rör eller har rört sig mellan arbetsmigration och flykt önskar projektet att förstå de olika innebörderna av rörelsernas osynlighet för både migranterna och de strukturer de rör sig emellan, och vad som produceras av osynliga rörelser. Dessa rörelser kan vara produktiva dels genom de arbetsmöjligheter som formas och begränsas av juridiska och administrativa strukturer, och dels genom migranternas insatser för att antigen utmana eller utnyttja deras osynlighet.

Projektet använder kvalitativa metoder, framförallt djupintervjuer och deltagande observation, för att få tillträde till migranternas personliga erfarenheter, åsikter, och framtidsdrömmar. Analysen uppnår därigenom en förståelse, som inte bara beskriver olika gruppers upplevelser av rörelsen mellan arbetsmigration och flykt, utan också ger insikt i de signifikanta variationerna inom migrantgrupper, och även inom migrantfamiljer och hushåll. Min tidigare forskning har redan påvisat att det kan förekomma viktiga
skillnader mellan kvinnor och män, och i relationen mellan unga och gamla, när det gäller utsatthet och synlighet i samband med migration.

Att röra sig mellan kategorierna arbetsmigration och flykt kan ge nya insikter om det humanitära synfältets blinda vinklar, och ge större uppmärksamhet åt migranternas förmåga att förhandla, manipulera, utmana, och förändra de roller som tillskrivs dem av externa aktörer såsom statsbyråkratier och humanitära organisationer.