Merja Kytö

Förstärkningsord i förändring i den sena nyengelskan, 1700-1900: en historisk sociopragmatisk analys

Projektet kommer att undersöka (förändringar i) användningen av två grupper av förstärkningsord, nämligen de med upptrappande effekt (t.ex. 'terribly', 'most') och de med nedtonande effekt (t.ex. 'slightly', 'a bit') i brittiskt domstolstalspråk 1700-1900. Vi avser att fokusera på faktorer som utgör bakgrund till variation och förändring. En nyhet med vårt tillvägagångssätt är att vi särskilt kommer att uppmärksamma de socio-pragmatiska grunderna för förändring. Vi kommer att stödja oss på en ny och unik resurs, den 14 miljoner ord stora Old Bailey-korpusen (OBC). OBC tillgängliggör språk nedtecknat i situationer med muntligt samspel mellan individer ur skiftande samhällsklasser som agerar i olika sociala och institutionella roller i rättssalen.
Undersökningens huvudområden:
(1) Språklig förändring: hur har förstärkningsord utvecklats som klass och som individuella types? Vår hypotes är att förstärkningsorden (i form och antal) ökar genom perioden och börjar återspegla nutida användning.
(2) Vilka syntaktiska, lexiko-semantiska och pragmatiska faktorer gynnade uppkomsten av förstärkningsord?
(3) Sociolingvistiskt, vilken betydelse har talarens kön, ålder, rang, yrke och rättsliga roll?
(4) Diskurspragmatiskt, vilka använder förstärkningsord, i vilka sammanhang och för att uppnå vilka effekter? Vår hypotes är att talarna har varierande strategiska behov av förstärkningsord, vilket leder till gradvis fallande förekomst längs ledet svarande, vittnen, advokater och domare.