Anette Forss

Teknik, hälso- och sjukvård och personcentrering: framtid utan utopiska och dystopiska förtecken

Denna ansökan gäller finansiering av konferensen "Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the Future" Karolinska Institutet 24-26 augusti 2015.

Konferensens syftet är att fokusera nuvarande och framtida utmaningar gällande teknik, hälso- och sjukvård och personcentrering samt att initiera kontakter mellan forskare inom omvårdnad, humaniora, samhällsvetenskap, medicin, sjukgymnastik, teknikvetenskap samt sociala teknik och vetenskapsstudier (STS). Forskare inbjuds att presentera teoretiska, filosofiska och empiriska arbeten i parallella sessioner varvat med föredrag av konferensens huvudtalare och nätverkssessioner. Inkomna bidrag genomgår vetenskaplig granskning och urvalsförfarande.

I bemärkelsen materialitet har människan alltid levt med teknik, från Aristoteles technê till Foucaults 'technologies of power'. Teknik har även blivit del av den akademiska hälso- och sjukvårdsdiskursen som en 'filosofisk fråga'. Om användningen och utvecklingen av teknik handlar om att förbättra människans tillstånd är det svårt att tänka sig områden inom praktik, utbildning eller forskning som inte längre är teknikmedierade.

Konferensen undersöker kritiskt filosofiska grundvalar för att analysera begreppet teknik och diskuterar ramverk som möjliggör analyser av teknik utan utopiska och dystopiska förtecken. Vi behöver analyser grundade i daglig praktik som bla hjälper oss undersöka hur vi kan förstå teknik som 'aktör' i vården.

2015-2017
 

Teknik, hälso- och sjukvård och personcentrering: framtid utan utopiska och dystopiska förtecken
- en internationell, tvärvetenskaplig konferens, Karolinska Institutet 24-26 augusti 2015
Anette Forss & Chris Ceci

Denna rapport gäller den internationella, multidisciplinära konferensen "Teknik, hälso- och sjukvård och personcentrering: framtid utan utopiska och dystopiska förtecken" som tacksamt finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Konferensen arrangerades av sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet i samarbete med International Philosophy of Nursing Society (IPONS).

Bakgrund och syfte
I bemärkelsen materialitet har människan alltid, historiskt och globalt, levt med teknik, från Aristoteles Technê till Foucaults "technologies of power". På liknande sätt kan man argumentera för att teknik alltid varit en del av omvårdnad och vårdpraxis i form av nätverk och interventioner som involverar maskiner och artefakter av varierande slag. Teknik har också gjort entré inom akademisk omvårdnad som en filosofisk fråga. Vad hade hittills främst har konceptualiserats som en dyadisk relation mellan vårdgivare och patient har blivit en komplicerad triad: teknik har blivit en tredje påtaglig part i relationen mellan vårdgivare och patient.

Om användning och utveckling av teknik syftar till att förbättra människans villkor, så även för patienter och vårdgivare, är det svårt att föreställa områden - inklusive praktik, utbildning och forskning - som inte längre är teknikmedierade. Samtidigt är personcentrerad vård ett begrepp som för närvarande ingår i forskning och hälso- och sjukvårdspolitik. Det är därför angeläget att diskutera frågor om vad "personen" och "personcentrerad vård" betyder och innebär när vi i allt högre grad, genom proteser och implantat, har blivit "cyborgs", en blandning mellan människa och maskin.

Syftet med konferensen var således att adressera nuvarande och framtida utmaningar när det gäller teknik, hälsovård och personcentrering från olika vinklar, och att initiera och främja internationella och interdisciplinära kontakter mellan forskare och doktorander från olika områden, inklusive omvårdnad, humaniora, samhällsvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknikvetenskap och sociala vetenskaps- och teknikstudier (STS). Konferensens initierades för att inspirera till kritisk reflektion över filosofiska grunder för att analysera begreppet teknik och för att diskutera ramverk som möjliggör analyser av teknik inom daglig vård och omvårdnad - utan utopiska och dystopiska förtecken:
o Hur kan vi förstå tekniken som en "aktör" i vården?
o Vilka är konsekvenserna av teknikmedierade relationer för patienter och vårdgivare?
o Hur kan teknik komplettera eller ersätta mänsklig vård i framtiden? Vilka är möjligheterna och riskerna?
o Vad är kroppslighet i en digitaliserad vård? Vad betyder detta för hälsa i mer allmänna termer?

Konferens planering och program
Konferensen tillkännagavs vid flera forum, såsom Karolinska Institutets öppna hemsida, vetenskapliga tidskrifter, forskarnätverk och andra universitet. För att kontrastera en eventuell bild av teknik som ett övervägande manlig forskningsfält, eftersträvades en balans mellan manliga och kvinnliga huvudtalare (se nedan). Konferensen genomfördes den 24-26 augusti, 2015, vid Karolinska Institutet, Zanderska huset, Campus Huddinge. Cirka 100 forskare och doktorander från olika discipliner och länder deltog. De länder som var representerade förutom Sverige var; Australien, Island, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien och USA. Förutom detta deltog bl.a. representanter från Stockholms stad. Konferensen arrangerades i fem parallella sessioner, vilka introduceras med ett längre anförande av en huvudtalare:

Plenum 1. "The person-collectives of technologies, health care and person-centredness: from individualization to care for collectives", Ingunn Moser, Norway.
Concurrent sessions 1: Technological Relations (I), Technological Relations (II), Standardizing Tensions.

Plenum 2. "Listening to cancer: A new science", Don Ihde, USA.
Concurrent sessions 2: Telecare Relations; Participatory Design; Nursing Knowledge and Research: What is Required?

Plenum 3. "Technologies of care: on human-technology relations and the ethics of care", Peter-Paul Verbeek, The Netherlands. Concurrent sessions 3: Nursing, Philosophy, Technology; Dementia: Technologies for Care at Home; Health, Welfare, Technology.

Plenum 4. "Good relations with technology. Empirical ethics and aesthetics in care", Jeannette Pols, The Netherlands. Concurrent sessions 4: Technological Environments; Producing Nurses; Models for/of Nursing Practice.

Plenum 5. "The nursing yet-to-come: A meditation in three voices". Christine Ceci, Mary Ellen Purkis & Francine Wynn, Canada. Concurrent sessions 5: Technological Selves; Elder Care, Home and Technology.

Utvärdering
Gensvaret efter att konferensen annonserats var positivt gällande abstraktens antal och disciplinära mångfald samt könsfördelning. Positivt ur ett genusperspektiv var att flera doktorander som presenterade var unga kvinnor. Presentationerna representerade såväl teoretisk och filosofisk forskning som forskning om utveckling, utvärdering och genomförande av befintlig/ny teknik i hälso- och sjukvården. Vidare representerade konferensdeltagarna en betydande internationell och disciplinär mångfald (humaniora, samhällsvetenskap, vård och vårdvetenskap, tekniska vetenskaper och STS). Ett högre deltagande från forskare och doktorander inom medicin och laboratorievetenskap hade varit välkommet. Deltagarna utvärderade konferens positivt (t.ex. innovativ, välorganiserad, intressanta huvudtalare på hög nivå, intressanta och inspirerande presentationer). Att konferensen hölls under två och en halv dag, innebar tid att träffas och prata. Den vetenskapliga tidskriften Nursing Philosophy kommer att ägna ett temanummer om konferensens tema.

Anette Forss, universitetslektor, fil dr (konferensens ordförande)
Stockholm, 9 maj 2016
Chris Ceci, Docent, fil dr (konferensens medordförande)
Edmonton, May 9, 2016