Sophie Linghag

Jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter. En studie av ett jämställdhetsprojekt inom Svenska Golfförbundet 1

Det här projektet handlar om att utveckla ny kunskap om jämställdhet och jämställdhetsarbete inom ideella verksamheter och specifikt inom idrotten. För samtidigt som det finns kunskap om jämställdhetsarbete i näringslivet och i den offentliga sektorn saknas sådan forskning om den ideella sektorn och det jämställdhetsarbete som pågår där. Genom en kvalitativ fallstudie av en jämställdhetssatsning inom Svenska Golfförbundet är syftet att beskriva och förstå hur jämställdhet integreras för att därigenom utveckla kunskap om jämställdhetsarbetets förutsättningar och praktik i ideella organisationer och verksamheter. Fokus är på betydelser av både sammanhang och samspel mellan människor i organisationer för att synliggöra de kontextuella förutsättningarna för det jämställdhetsarbete som bedrivs. Vad ses som problem med ojämställdhet? Vilken kunskapsbas gällande analys av problemet vilar förändringsarbetet på? Vilka aktörer inkluderas och hur ser mandat, ansvar och befogenheter ut? Inkluderar jämställdhetsarbetet intersektionella perspektiv? Aktualiseras makt och motstånd i planering och genomförande av förändringsarbetet? Studien bidrar med kunskap om vad jämställdhetsarbete fylls med för innehåll, hur arbetet utformas och de konsekvenser som följer för resultat och processer, i relation till de organisatoriska förutsättningarna inom idrotten.