Sara Bengtsson

Utvärdering och åtgärder för att främja motivationsprocesser under den enskilda lektionen när eleven använder det digitala verktyget Alla kan skriva 1

Flexit-projektet avser ett samarbete mellan Invigos och forskare Sara Bengtsson. Projektets fokus är motivationsaspekter i lärandeprocessen. Invigos utvecklar ett digitalt skrivverktyg baserat på språkteknologi med pedagogisk vägledning och utvärdering - 'Alla kan skriva'. Det finns i nuläget ett behov att utvärdera elevens motivation under lärandeprocessen, i synnerhet under den enskilda lektionen, samt att studera lämpliga åtgärder för att öka motivationen. Enkelt kan motivation definieras som 'viljan att tillfredsställa ett behov'. Individens beteende utmärks av att söka handlingar som leder till starkast belöning. Belöning i en inlärningssituation kan vara att göra rätt/undvika fel och att erhålla socialt anseende. Forskning visar att förväntan på sin egen förmåga att klara av uppgiften, återkoppling under lärandet och uppgiftens svårighetsgrad är faktorer som påverkar motivationen. Vidare visar forskningen att förväntan kan influeras av verbal och skriftlig information som ges innan uppgiften och att karaktären på återkopplingen spelar roll. Vårt syfte är att kvantitativ utvärdera vilken kontext som leder till hög motivation genom att systematiskt kontrollera dessa faktorer när elever använder 'Alla kan skriva' i klassrummet. Initialt kartlägger vi hur och varför motivationen fluktuerar för att sedan utforma interventioner. I projektet ingår också labb-studier av bakomliggande neurala och beteendemekanismer till varför vissa faktorer ökar motivation.