Michael F Scholz

Ansökan om anslag för konferensen ,,Comics and satire - Cultural History Records & Cultural Heritage?"

Med konferensen ska de tecknade serierna som inflytelserikt massmedium och del av det kulturella arvet sättas i fokus, möjligheterna att arkivera och studera serierna ska diskuteras.
Konferensen anknyter till Nordic Network for Comics Research, särskilt till gruppen "The power of comics: propaganda and censorship". Den sammanför forskare från Nordeuropa och flera andra europeiska länder för att gemensamt diskutera framtida forskningsinriktningar samt teori- och metodfrågor. Med presentationen av ett brittiskt och ett svenskt projekt, som båda har använt tecknade serier som historiskt källmaterial för att belysa explicit politiska frågor, ska ny forskning i samma anda stimuleras. Men seriernas och karikatyrernas tillgänglighet för forskning är ingen självklarhet. Konferensen ska sammanföra internationella serieforskare och specialister från musei- och arkivvärlden för att diskutera gemensamma ansträngningar i att bevara och tillgängliggöra denna skatt. Kriterier för insamlingen och tillgängliggörandet bör utvecklas i samförstånd mellan arkiv- och forskarvärlden. De nya möjligheterna som digitaliseringen ger för arkiveringen, tillgängliggörandet och därmed för forskningen ska diskuteras. Särskilt gäller det möjligheter till transnationella och internationella forskningsprojekt. Konferensen ska stärka relationerna mellan serieforskning, arkiv- och biblioteksvärlden samt andra forskningsområden.