Ninna Edgardh

Att forska om kyrkans kropp. Särskildhet och koherens som ecklesiologiska utmaningar.

Antalet kristna ökar på många håll i världen idag. Samtidigt tar sig kyrkobildningarna nya och oprövade uttryck. Detta innebär teoretiska och metodiska utmaningar för ecklesiologin, som studerar kristna kyrkors självförståelse, uttryckt i både teori och praktik.
Ansökan avser arrangeradet av ett symposium 25-26 oktober 2015 i syfte att erhålla en samlad bild av pågående ecklesiologiska forskningsprojekt i de nordiska länderna, samt identifiera angelägna områden för framtida forskning. Symposiet hör hemma i en kontinuitet av ämnesreflektion, som pågått sedan 1990-talet i det kyrkovetenskapliga seminariet i Uppsala och som finns sammanfattad i boken Ecclesiology in the Trenches: Theory and Method under Construction (red. Sune Fahlgren och Jonas Ideström, under utgivning 2015). Boken kommer att föreligga vid symposiet och bokens författare kommer att medverka.
Genom att samla forskare från Sverige och övriga nordiska länderna, men också från en vidare internationell kontext, avser symposiet att utgöra ett avstamp för en vidare ämnesutveckling och forskning. Genom medverkan av föreläsare knutna till internationella ecklesiologiska nätverk kan kontakter etableras för initiering av nya forskningsprojekt. Synergieffekter uppnås genom att en nordisk kyrkovetenskaplig forskarskola har ett förmöte i anslutning till symposiet och att det följs upp av en projektinriktad workshop.

2015-2016

Ecklesiologi kan beskrivas som det vetenskapliga studiet av kristna kyrkors självförståelse, uttryckt i både teori och praktik (Forskningsprogram för kyrkovetenskap 2013-2018). Med utgångspunkt i skiftande frågeställningar söker ecklesiologin belysa den kristna kyrkans olika gestaltningar och praktiska uttrycksformer i relation till en föränderlig omvärld.
Sedan 1960-talet har ecklesiologi internationellt avknoppats från den dogmatiska teologin och allt oftare framträtt som en självständig teologisk disciplin. Så också i Uppsala genom den utveckling som beskrivs i boken Ecclesiology in the Trenches: Theory and Method under Construction (red. Sune Fahlgren och Jonas Ideström, Pickwick Publications: Eugene, Oregon, USA, 2015). I boken medverkar ett tiotal forskare som disputerat i ämnet vid Uppsala Universitet de senaste tjugo åren.
Symposiet Att forska om kyrkans kropp kan ses som ett uttryck för ett förnyat intresse för ecklesiologins praktiska uttryck i det internationella vetenskapssamfundet de senaste decennierna. Detta intresse kan relateras till ökningen av antalet kristna på många håll i världen, samtidigt som de historiska europeiska kyrkorna träder tillbaka, såväl i antal tillhöriga, som i samhällelig auktoritet. Kristen gemenskap tar sig nya former och detta i en ny och mycket mer pluralistisk och global kontext. Detta utmanar forskningen att svara mot nya kunskapsbehov och ett motsvarande behov av vidareutveckling av teorier och metoder.

Symposiet genomfördes som planerat 26-27 oktober 2015 vid Uppsala universitet, med totalt c:a 45 deltagare, som alla fick var sitt exemplar av boken Ecclesiology in the Trenches. Konferensspråket var engelska och programmet bifogas nedan.

Avsikten var att samla forskare från Sverige och Norden, i syfte att stimulera ämnesutveckling och initiering av nya forskningsprojekt, liksom att fördjupa kontakterna med internationella ecklesiologiska nätverk via två av huvudförelä-sarna, nämligen Gerard Mannion, Amaturo professor i Catholic Studies, vid Cen-ter for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown University, Washington DC och ordförande för Ecclesiological Investigations International Research Network (www.ei-research.net), och Clare Watkins, lektor vid University of Roehampton i London, aktiv i den internationella Ecclesiology and Ethnography group (http://ecclesiologyandethnography.wordpress.com/) och initiativtagare till Theological Action Research (TAR), en metod som på ett innovativt sätt kombi-nerar erfarenheter från praktisk teologi och aktionsforskning,

De olika föredragen återspeglar en spänning som också blir synlig i symposiets titel, mellan den grundläggande teoretiska förståelsen av den kristna kyrkan som en och densamma genom tid och rum och den mångfald i uttryck och former som den kristna kyrkan tagit och tar sig genom historien. Den andra dagen ägnades kontextuella analyser av ecklesiologins plats i kyrka och akademi i de nordiska länderna. Föreläsningarna följdes alla av förberedda responser, vilket skapade en hög grad av delaktighet. Andra dagen avslutades med ett panelsamtal, samt en brainstorming i grupp kring framtida forskningsprojekt.
I syfte att uppnå olika synergieffekter föregicks symposiet av ett förmöte för en nordisk forskarskola i ecklesiologi i samverkan med forskarseminariet i Praktisk teologi i Lund och forskarutbildningen vid Menighetsfakulteten i Oslo. Dagen efter hölls en workshop i Svenska kyrkans forskningsenhets regi, inriktad på att initiera ny forskning om välfärd och ecklesiologi.
Sammanfattningsvis är vår utvärdering att symposiet föll väl ut. Ett exempel på utflödet i form av forskningsinitierande initiativ är konferensen Ett nordiskt perspektiv på ecklesiologi och etnografi som Svenska kyrkans forskningsenhet genomförde i samverkan med Uppsala universitet och med stöd av RJ i Uppsala den 26-28 april 2016.
Ytterligare ett utflöde märks i publiceringen i International Journal for the Study of the Christian Church i maj 2016 av en recension av boken Ecclesiology in the Trenches, liksom ett av huvudföredragen av Peter Lodberg från Århus universitet (se programmet).

Program


Pre-meeting for the Doctoral School in Ecclesiology

Monday, October 26th 2015

Venue: The Peter Fjellstedt Foundation, Östra Ågatan 6, Uppsala
Languages: Scandinavian

9.00 Registration and coffee

9.30-11.30, Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction - group discussions with the authors.

11.30 Salad lunch at the Peter Fjellstedt Foundation

Symposium

Monday, October 26, 2015

Venue: Uppsala University, main building, room IV
Language: English

11.00-12.30 Registration (The Hall, University main building)

12.30 Address of Welcome from the Vice Dean of the Faculty of Theology, Upp-sala University, Senior Lecturer Cecilia Wejryd.

12.35 Ecclesiology in a Nordic Context: Challenges of Particularity and Coherence. Introduction by Professor Ninna Edgardh, Uppsala Religion and Society Re-search Centre, Faculty of Theology, Uppsala.

13.00 Ecclesiology in the Trenches. Introduction on the book by the editors, Ass. Professor Sune Fahlgren and TD Jonas Ideström.

13.30-14.30 On Ecclesiological Realism. Professor Gerard Mannion, Amaturo Chair in Catholic Studies, Georgetown University, Washington DC.

14.30-15.00 Coffee (The Hall, University Main Building)

15.00-16.00 New and Changing Forms of Christian Life. Challenging Methods and Theories in Ecclesiology, Dr Clare Watkins, Lecturer in Ministerial Theology, Uni-versity of Roehampton, London.

16.00-17.00 Ecclesiology challenging Public Discourse. Arne Rasmusson, Professor in systematic theology, Department of literature, history of ideas, and religion, Gothenburg University.

17.30 Reception hosted by the Vice Chancellor of Uppsala University, followed by a guided tour of the University building.

19.00 Dinner at the Church House, Sysslomansgatan 4 (close to the Cathedral). Entertainment by Bahtale Roma, performing Roma music and dance.

Tuesday October 27, 2015
(University Main Building, room IV)

9.00-10.00 Studying the Ecclesiology of a Nation Church. The Danish Context. As-sociate professor Peter Lodberg, School of Culture and Society, Aarhus Universi-ty, Denmark.
Response: TD Tiit Pädam

10.00-10.30 Coffee (The Hall, University Main Building)

10.30 -11.30 Studying Practical Ecclesiology. The Norwegian Context. Professor Harald Hegstad, Norwegian School of Theology, Oslo.
Response: PhD Stig Linde, lecturer at the School of Social Work, Lund University.

11.30 -12.30 Studying Ecclesiology in Ecumenical Perspective. The Finnish Context.
TD Researcher Elina Hellqvist, The Academy of Finland's Centre of Excellence "Reason and Religious Recognition", University of Helsinki.
Response: TD Michael Hjälm, Dean of St Ignatios Theological Academy, Sweden.

12.30-14.00 Lunch at Café Alma, University Main Building.

14.00-15.00 Studying Ecclesiology in a Secular University. The Swedish Context. Professor Sven-Erik Brodd, Faculty of Theology, Uppsala University.
Response: Professor Elisabeth Gerle, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University and Church of Sweden Research Unit.

15.00-15.30 Coffee (The Hall, University Main Building)

15.30-16.00 Ideas for future research. Editors Jonas Ideström and Sune Fahlgren.

16.00- 17.00 The Role of Ecclesiology in Church and Society. Panel with invited speakers, led by Professor Ninna Edgardh: Dr Clare Watkins, London, Professor Emeritus Kjell Nordstokke, Diakonhjemmet University College, Norway, Head of Church of Sweden Research Unit TD Cecilia Nahnfeldt, Michael Hjälm, Dean of St Ignatios Theological Academy.

18.00 Dinner (optional, not included in the conference fee).