Mikael Eriksson

MENA till 2025: Mellanöstern- och Nordafrika i ett 10-års perspektiv

SAMMANFATTNING
Asienprojektet vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) planerar att genomföra en internationell konferens med temat Mellanösterns och Nordafrikas (MENA:s) framtid. Rubriken är MENA 2025: Mellanösterns och Nordafrikas säkerhet i ett 10-årsperspektiv. Konferensen är tänkt att äga rum i Stockholm 4-5 juni 2015. Då regionen f.n. genomgår en omfattande förändring behövs ett analytiskt omtag. För detta planerar FOI en konferens med ett 40-tal deltagare. Syftet är att låta 12 internationellt välrenommerade forskare med anknytning till regionen belysa de framtida säkerhetsproblem som MENA kan komma att möta i ett 10 års perspektiv. FOI har initierat kontakter med de tilltänkta forskarna för att be dessa författa ett kapitel med följande teman: ekonomi, energi, geografi, sociala trender, statlig repression, politiska intressekonflikter, religion, militär utveckling, militanta icke-statliga aktörer, regional säkerhetspolitisk arkitektur, amerikanska intressen, samt regional historia. Konferensen kommer därmed att utgöra ett viktigt bidrag till pågående debatt och forskningen. Resultaten från forskningen kommer på flera sätt att fylla kunskapsluckor i studiet av MENA. Konferensen är tänkt att leda till två publicerade studier. FOI står som huvudarrangör. Det sökta beloppet är 287 000 SEK. Stödet från Riksbankens Jubileumsfond är centralt för konferensens genomförande.

Inom ramen för FOI:s Asien- och Mellanösternprogram studeras politisk, militär, ekonomisk och social utveckling i Asien och Mellanöstern. Projektet är framåtblickande och ska studera säkerhetspolitisk utveckling och breda strategiska trender i Asien och Mellanöstern.

Under 2015 ordnade FOI en internationell konferens med fokus på långsiktig säkerhet i Mellanöstern- och Nordafrika. Konferensen antog ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Konferensen erhöll medel från RBJ. Konferensen bjöd in internationell expertis. Respektive deltagare fick presentera ett forskningspapper (engelska). Dessa redigerades och trycktes sedan i en större konferensrapport. Alla deltagare fick en kopia på rapporten. Rapporten finns även öppen och tillgänglig via projektets hemsida:

http://foi.se/sv/Sok/Sammanfattningssida/?rNo=FOI-R--4251--SE

Konferens rapporten heter: "The Future of Regional Security in the Middle East: Expert Perspectives on Coming Developments".


Rapportens sammanfattning:
Denna rapport innehåller texter på flera olika teman med stor betydelse för säkerhetsutvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Analysen fokuserar på den regionala analysnivån. Texterna är skrivna av ett antal välrenommerade forskare från olika discipliner. Skribenterna ombads att förhålla sig till framtiden och hur den fråga de skriver om kan komma att påverka säkerheten i regionen. Rapporten diskuterar energi och säkerhet, geografi, naturresurser och klimat, politiska motsättningar i spåren av den arabiska våren, det militära verktyget, våldsamma icke-statliga grupper, USA:s Mellanösternpolitik, regional säkerhetsarkitektur och den historiska roll som skapandet av moderna arméer har haft för statsbyggnadsprojekten i regionen.

Publikation:

The Future of Regional Security in the Middle East:  Expert Perspectives on Coming Developments B
Författare: John Rydqvist, Erika Holmquist (editors).
Ort: Stockholm
Sidor: 118
Utgivningsår: 2016
Publiceringsdatum: 2016-04-19
Rapportnummer: (FOI-R--4251--SE)