Anju Saxena

Konferensarrangemang: International workshop on typological profiles of language families of South Asia

Syftet med den planerade workshopen är att skapa en plattform för att inleda en diskussion om frågor rörande typologisk profilering av Sydasiens språkfamiljer. Sydasien omfattar sju länder (Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka och Maldiverna) med över 700 språk, som representerar fyra stora språkfamiljer - indoeuropeiska (huvudsakligen indoariska), tibetoburmanska (eller sinotibetanska), austroasiatiska och dravidiska - samt några mindre språkfamiljer och språkisolat. Trots denna mångfald av språk och språkfamiljer och trots en lång historia av lingvistiska och filologiska arbeten inriktade på språk i Sydasien, saknas övergripande beskrivningar av dessa stora språkfamiljers typologiska profiler, något som ofta påpekats i litteraturen. För att fylla denna kunskapslucka planerar vi att bjuda in experter på de olika språkfamiljerna och erbjuda dem en möjlighet att presentera "sina egna" språkfamiljers karakteristiska språkdrag, som ett underlag för en bredare diskussion om eventuella utmärkande typologiska särdrag hos åtminstone de stora språkfamiljerna i Sydasien. Denna diskussion ger i sin tur bättre förutsättningar för studier av språktypologi, språkkontakt och språkförändring i Sydasien.

International workshop on typological profiles of language families of South Asia
Uppsala universitet 15-16 september 2016

Målet med denna internationella workshop var att tillhandahålla ett forum för att diskutera de sydasiatiska språkfamiljernas typologiska profiler. Trots att så många språk tillhörande flera olika språkfamiljer talas i Sydasien, har vi hittills i litteraturen inte sett någon övergripande diskussion om deras typologiska profiler.

Workshopen organiserades under två dagar (15-16 september 2016) och erbjöd 18 föredrag, samt en öppningspresentation av professor Colette Grinevald (Université de Lyon) och en avslutande sammanfattning av professor Bernard Comrie (USCB).

Tack vare det ekonomiska stödet från Riksbankens Jubileumsfond kunde vi bjuda in ett antal internationellt framstående forskare:

- Gregory Andersson (Living Tongues Institute for Endangered Languages; austro-asiatiska språk)
- Paul Arsenault (Tyndale University College; indoariska språk)
- Bernard Comrie (UCSB; språktypologi, andamanska språk)
- Scott DeLancey (University of Oregon; tibetoburmanska språk)
- Henrik Liljegren (Stockholms universitet; indoariska språk/nordvästliga grenen)
- Santosh Negi (Himachal Pradesh Vidhan Sabha; kinnauri)
- Raoul Zamponi (Universitetet i Siena; andamanska språk)
- Claus Peter Zoller (Universitetet i Oslo; indoariska språk/centrala grenen)

Workshopens mål (vilket väl uppfylldes av de intressanta presentationerna) var att bjuda in specialister på de olika sydasiatiska språkfamiljerna för att de skulle kunna presentera vad de såg som de typiska språkliga karaktärsdragen för "deras" språkfamiljer, för att dessa presentationer i sin tur skulle kunna lägga grunden för en bredare diskussion om vilka - om några - språkliga drag skulle kunna ses som typiska för Sydasien. Denna fråga togs upp av professor Bernard Comrie i hans avslutande sammanfattning, där de olika trådar som tagits upp i presentationerna och i de allmänna diskussionerna bland workshopsdeltagarna vävdes ihop till en delvis ny bild av de sydasiatiska språkfamiljernas typologiska profiler, speciellt i relation till angränsande geografiska områden och till områden i andra delar av världen.

Vi skickade även ut en allmän inbjudan att sända in bidrag till workshopen, som attraherade många abstracts från hela världen. Bidragen bedömdes (anonymt) av programkommittén, som accepterade tio av dem för presentation vid workshopen. Workshopsprogrammet bifogas i slutet av denna rapport och finns även på workshopswebbsidorna: http://www.lingfil.uu.se/forskning/konferenser/lfsa/.

Workshopsprogrammet visade på samarbeten bland forskare vid Uppsala universitet, samt bland nordiska och internationella forskare. Deltagarna kom från 18 institutioner spridda över hela världen, från följande tio länder: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Indien, Pakistan, USA och Kanada. Följande universitet och forskningsinstut var representerade: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Universitetet i Oslo, Universität Hamburg, SOAS (Storbritannien), Deccan College (Indien), Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences (Pakistan), University of California, Santa Barbara (USA), Living Tongues Institute for Endangered Languages (USA), University of Oregon (USA), SIU, Edwardsville (USA), Tyndale University College (Kanada) och University of Toronto (Kanada). Deltagare utan föredrag kom även från Helsingfors universitet och universitetet i Mainz (Tyskland).

Workshopens organisatörer var Lars Borin (Språkbanken, Göteborgs universitet) och Anju Saxena (Uppsala universitet). Workshopsprogramkommittén bestod förutom dem även av Bernard Comrie (USCB), Michael Dunn (Uppsala universitet), Colette Grinevald (Université de Lyon) och Angela Terrill (Uppsala universitet).

Organisatörerna har informerat såväl på workshopens websidor samt muntligt under själva workshopen att den har kunnat organiseras tack vare ett konferensbidrag från Riksbankens Jubileumsfond.

Ett urval av presentatörerna inbjöds att sända in långa versioner av sina presentationer för publicering. Artiklarna kommer under våren 2017 ut i form av ett temanummer av "Journal of South Asian Languages and Linguistics" (De Gruyter Mouton). Varje manuskript har bedömts av två bedömare i en dubbelt anonym bedömningsprocess. Alla antagna artiklar föreligger nu i slutlig version, och efter språkgranskning och typografisk revison kan manuset för temanumret sändas till förlaget för publicering.


WORKSHOPSPROGRAM

15 September 2016

8.30-9.00 Registration
9.00-9.10 Opening / Colette Grinevald
9.10-9.50 Typological profile of the Great Andamanese language family / Bernard Comrie (UCSB) & Raoul Zamponi (University of Siena)
9.50-10.30 Typological features of Burushaski and their context / Jan Henrik Holst (Universität Hamburg)
10.30-10.50 TEA/COFFEE
10.50-11.30 Indo-Aryan within an areal perspective / Anju Saxena (Uppsala University) & Lars Borin (University of Gothenburg)
11.30-12.10 Outer and Inner languages, and northern India as a linguistic area / Claus Peter Zoller (University of Oslo)
12.10-13.20 LUNCH
13.20-14.00 Indo-Aryan features in the two Iranian border languages Pashto and Balochi / Carina Jahani (Uppsala University)
14.00-14.40 Profiling Indo-Aryan in the Hindukush-Karakoram: A preliminary study of micro-typological patterns / Henrik Liljegren (Stockholm University
14.40-15.20 The retroflex/dental phoneme frequency in South Asian languages: The north-south cline and its implications / Alexei Kochetov (University of Toronto) & Paul Arsenault (Tyndale University College)
15.20-15.40 TEA/COFFEE
15.40-16.20 Comparing semantic domains in Indo-Aryan languages / Michael Dunn (Uppsala University)
16.20-17.00 Proto-Munda typology, modern Munda languages and the 'Sinosphere/Indosphere' debate / Gregory D.S.Anderson (Living Tongues Institute for Endangered Languages)
18.00 Workshop dinner: Uppsala castle, Vasasalen

16 September 2016

9.30-10.10 Alignment of verbal person marking in Tibeto-Burman languages / Scott DeLancey (University of Oregon)
10.10-10.50 Typology of spatial and motion distinctions in Tibeto-Burman verbal expressions / Carol Genetti (UCSB), Kristine Hildebrandt (SIU Edwardsville), Nate Simms (UCSB) & Alexia Fawcett (UCSB)
10.50-11.10 TEA/COFFEE
11.10-11.50 Tibeto-Burman tone typology / Kristine Hildebrandt (SIU Edwardsville) & Amos B Teo (University of Oregon)
11.50-12.30 Reported speech evidentiality in Tibeto?Burman Languages / Lauren Gawne (SOAS)
12.30-13.40 LUNCH
13.40-14.20 Verbal Categories in Marathi with side glances at Hindi, Kannada and Tamil: A typological approach / Sonal Kulkarni Joshi (Deccan College)
14.20-15.00 Metathesis in Indo-Aryan languages / Nasir Abbas R Syed (Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences)
15.00-15.20 TEA/COFFEE
15.20-15.40 Concluding remarks / Bernard Comrie (UCSB)

Publikation:

Saxena, Anju (ed.). to appear/Spring 2017. Typological profile of language families of South Asia Special issue. Journal of South Asian languages and linguistics. Berlin: De Gruyter Mouton