Anna Michalski

Ansökan om forskningsinitieringsmedel för att anordna en workshop i utrikespolitisk analys i februari 2016 på temat "Utrikespolitisk stabilitet och förändring".

Ansökan avser medel att anordna en workshop på temat "Utrikespolitisk stabilitet och förändring" i Uppsala mellan den 4 och 5 februari 2016. Workshopen vänder sig till 25 särskilt inbjudna forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut och samarrangeras av Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för freds- och konfliktforskning. Syftet är att främja kontakter mellan forskare med intresse för frågor om utrikespolitiskt beslutsfattande, ventilera pågående forskning samt initiera forskningssamarbeten. Workshopens första dag är vigd åt presentationer av aktuell forskning i form av papper och idéskisser. Deltagarna förväntas lägga fram papper med olika metodologiska, teoretiska och empiriska inriktningar, såsom inrikespolitikens betydelse för utrikespolitiskt beslutsfattande, vidgningen av aktörsbegreppet, samt framväxten av nya praktiker och instrument för utövning av utrikespolitik. En huvudfråga är hur utrikespolitisk analys fångar upp de stora omvälvningarna i det internationella systemet. Andra dagen ägnas åt att diskutera formerna för samverkan inom nätverket för utrikespolitisk analys, samt konkreta förslag på gemensamma publikationer, forskningsansökningar eller andra forskningsgenererande aktiviteter. Workshopen förväntas resultera i ett fördjupat samarbete mellan forskare verksamma i Sverige inom utrikespolitisk analys, samt strategier för hur svensk utrikespolitisk forskning kan synliggöras på den inhemska, nordiska och internationella planen.

Redogörelse för erhållet konferensanslag
"Utrikespolitisk stabilitet och förändring"

Den 13 oktober 2015 erhöll Anna Michalski (huvudsökande) och Erik Noreen samt Niklas Nilsson (medsökanden) 65 000 kronor för att genomföra en nätverksträff med Svenska nätverket för utrikespolitisk analys vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för Freds- och Konfliktforskning vid Uppsala universitet. Temat för nätverksträffen var "Utrikespolitisk stabilitet och förändring". Pengarna har använts till att bekosta resor, boende, lunch, fika och middag på kvällen för deltagande forskare samt en mindre summa till administrativt stöd. Sammanlagt har 37 133 kronor använts av den tilldelade summan, vilket innebär att det finns 27 867 kronor kvar som ska återbetalas till RJ.
Nätverksträffen ägde rum 4-5 februari 2016 i Uppsala i Institutionen för Freds- och Konfliktforsknings lokaler. Konferensen samlade elva deltagare från flera lärosäten och forskningscentra runt om i Sverige (för uppgifter om deltagare, se program nedan). De medverkande bestod av både seniora och mer juniora forskare, inklusive några doktorander. Under träffen presenterades sju olika papper och utkast till forskningsansökan som följdes upp med en ingående genomlysning och diskussion. Därtill hölls en avslutande överläggning om nätverkets fortsatta konsolidering och hur nätverkets framtida verksamhet ska organiseras både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Under 2016 har nätverket säkerställt en arbetsgrupp i utrikespolitisk analys vid SWEPSA:s årsmöte på Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby den 19-21 oktober. Gruppen diskuterade också andra möjliga framtida verksamheter, inklusive gemensamma forskningsansökningar och förslag till Special issues om nordisk utrikespolitik för publicering i lämpliga internationella tidskrifter. Konkreta planer dryftades även på samförfattade artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter.
Det fanns stort stöd i den avslutande diskussionen under workshopen för en fortsättning av nätverkets verksamhet. Det bestämdes att nästa möte hålls den 2-3 februari 2017 i Karlstad med Hans Lödén som huvudsaklig organisatör.

Här nedan bifogas programmet för workshopen 2016.

Program, Svenska nätverket för utrikespolitisk analys, 4-5 februari 2016

Lokal: Gamla torget 3, 1 tr, Sal 2


Torsdag 4 februari


12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.15 Ann-Marie Ekengren: "The Quest for Power in International Politics: The Campaigns and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council" - forskningsansökan. Opponent: Hans Lödén

14.15 - 15.00 Hans Lödén: "Critical Events, National Identity and Foreign Policy: Aftermath of the terror attacks in Norway 22 July 2011". Opponent: Claes Levinsson

15.00 - 15.30 Kaffe

15.30 - 16.15 Erik Noréen: "The Great Peacebuilding Experiment. Explaining civil-military interaction among the International Security Assistance Forces in Afghanistan 2002-2014". Opponent: Fredrik Doeser.

16.15 - 17.00 Martin Kragh: "Russian Information Campaigns in Sweden: The case of Sputnik News". Opponent: Anke Schmidt-Felzmann.

17.00 - 17.45 Niklas Nilsson: "The EU's Eastern Partnership and the Ukraine Crisis"- forskningsansökan. Opponent: Marina Henrikson

19.00 Middag, Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala


Fredag 5 februari


9.15 - 10.00 Anna Michalski, "Role Dynamics in a Structured Relationship: The EU-China Strategic Partnership". Opponent: Ann-Marie Ekengren

10.00 - 10.30 Kaffe

10.30 - 11.15 Anke Schmidt-Felzmann: "Diplomacy in a Changing Environment: The New Challenges of Communicating Foreign Policy in Cyberspace". Opponent: Per Ekman.


11.15 - 12.00 Nätverkets framtida aktiviteter

- Ämnets återväxt i Sverige.
- Arbetsgrupp SWEPSA, Visby, oktober 2016.
- Panelförslag ISA 2017?
- Special Issue (Cooperation and Conflict/Foreign Policy Analysis?)
- Gemensamma ansökningar?
- Nästa möte.

12.00 - 13.00 Lunch