Kerstin Rydbeck

Conceptions of Library and Information Science - CoLIS9

Den nionde upplagan av den internationella konferensen "Conseptions of library and Information Science" (CoLIS9) arrangeras av Inst. för ABM vid Uppsala universitet och Avd. för ABM vid Lunds universitet och genomförs i Uppsala 26-29 juni 2016. Konferensen syftar till att vara ett brett forum för forskning och utbyte av idéer inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området och näraliggande discipliner. CoLIS-konferenserna spelar en central roll inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarsamhället, eftersom de bidrar till att bygga upp, stärka och utveckla de internationella ämnesinterna nätverken och därmed stimulerar till nytt forskningssamarbete, ger kunskap om aktuell och pågående forskning och problematiserar och diskuterar frågor knutna till biblioteks- och informationsvetenskapens identitet och utveckling. Det finns ingen annan vetenskaplig konferens som fyller denna funktion på samma sätt. CoLIS välkomnar olika typer av bidrag, både mera omfattande redovisningar över avslutad forskning och kortare presentationer av pågående forskning, med anknytning till empiriska, teoretiska eller historiska perspektiv. Konferensen är öppen för forskare från hela världen och omfattar även ett doctoral forum för forskarstuderande.

Den nionde upplagan av den internationella konferensen "Conceptions of library and Information Science" (CoLIS 9) genomfördes 26-29 juni 2016 i Uppsala. Konferensen var ett samarrangemang mellan Institutionen för ABM vid Uppsala universitet och Avdelningen för ABM vid Lunds universitet.
CoLIS-konferenserna syftar till att vara ett brett forum för forskning och utbyte av idéer inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området och näraliggande discipliner. De har kommit att spela en central roll inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarsamhället, eftersom de bidrar till att bygga upp, stärka och utveckla de internationella ämnesinterna nätverken och därmed stimulerar till nytt forskningssamarbete, ger kunskap om aktuell och pågående forskning och problematiserar och diskuterar frågor knutna till biblioteks- och informationsvetenskapens identitet och utveckling. Det finns ingen annan vetenskaplig konferens som fyller denna funktion och CoLIS välkomnar olika typer av bidrag - både mera omfattande redovisningar över avslutad forskning och kortare presentationer av pågående forskning, med anknytning till empiriska, teoretiska eller historiska perspektiv. Konferensen är öppen för forskare från hela världen.

CoLIS 9 i Uppsala samlade totalt 119 deltagare från 23 länder från samtliga kontinenter (Norden: 68, övriga Europa: 14, Nordamerika: 18, Asien: 9, Oceanien: 7, Sydamerika: 2, Afrika: 1). Detta får anses som ett mycket tillfredställande resultat och deltagarantalet låg mer än väl i nivå med tidigare CoLIS-konferenser.

Under de senaste upplagorna av CoLIS-konferensen har praxis varit att börja med ett doctoral forum, som ett sätt att locka doktorander till konferensen och ge dem en möjlighet att möta kolleger från andra länder och bli en del av det internationella biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarnätverket. Även denna konferens började på detta sätt och intresset var stort. Totalt 27 doktorander från 12 olika länder och i olika stadier av sin forskarutbildning hade anmält sig och insänt korta skriftliga underlag. Under dagen fick de möjlighet att presentera och diskutera sina avhandlingsprojekt, indelade i fem olika seminariegrupper. Spännvidden ifråga om ämnen var mycket stor och rörde frågor kopplade exempelvis till informationsetik, informationskompetens och informationspraktiker inom olika användargrupper, skolbibliotek, vetenskapliga publiceringsmönster, digital inkludering och demokrati. Doctoral forum avslutades med ett gemensamt möte i storgrupp, där alla grupper fick ge sina reflexioner av dagen. Som seminarieledare fungerade konferensens tre keynote-speakers, en conference chair och en programme chair.

De tre övriga dagarna var schemalagda med en keynote-föreläsning och sedan två eller tre parallella sessioner, med panelsamtal och paperpresentationer. En postersession ägde också rum.

Första dagens keynote-speaker var professor Louise Limberg, Högskolan i Borås/Göteborgs universitet, som talade under rubriken "Synthesising or diversifying LIS: sketching past achievements, current happenings and future prospects, with an interest in including or excluding approaches". Keynote-speaker den andra dagen var professor Geoffrey Bowker från University of California och rubriken på hans föreläsning "The data citizen: big data and the changing nature of society?" Konferensen avslutades den tredje dagen med att professor Pamela McKenzie från University of Western Ontario i Kanada föreläste under rubriken "Context" in context: twenty years of an everyday concept in LIS/IS.
Konferensens call for papers hade totalt resulterat i 119 insända förslag, och efter peer reviewing kom programmet att bestå av 4 paneler, presentationer av 55 korta och långa papers och 13 posters, inordnade under följande teman i programmet:
o Concepts, theories and paradigms
o Methods and methodologies
o Research on research
o Knowledge organization
o Perspectives to practices
o Literacies, competences and learning
o Information and its users
o Public libraries
o Information and work
o Mediation

Av konferensens presentationer kommer 47 att publiceras i Information Research, som är en open access-tidskrift tillgänglig på: http://www.informationr.net/ir/ Det är tradition att CoLIS-konferensernas proceedings publiceras just i denna tidskrift. Arbetet med konverteringen av bidragen är nu i stort sett klart och publiceringen sker i tidskriftens marsnummer 2017. En förteckning över de aktuella artiklarna finns även i publikationslistan nedan.

De sociala inslagen i konferensen bestod av en mottagning i den gamla vackra boksalen på Carolina Rediviva, ett besök på Uppsala stadsbibliotek sam en konferensmiddag i Linnéträdgårdens orangeri.

CoLIS-konferensen arrangerades för första gången i 1991 och har sedan dess återkommit vart tredje år. De åtta tidigare konferenserna har varit förlagda till Tammerfors universitet; Danmarks biblioteksskole i Köpenhamn; Inter-University Centre (IUC) i Dubrovnik, Kroatien; University of Washington i Seattle, USA; University of Strathclyde i Glasgow, UK; Bibliotekshögskolan i Borås; City University London och Det informationsvidenskablige akademi vid Köpenhamns universitet.

Som arrangörer av CoLIS 9 känner vi oss nöjda med resultatet och med vår insats och har fått mycket positiv feed back från deltagarna, både för de praktiska konferensarrangemangen och för det vetenskapliga utbytet av konferensen. Vi inom ABM på Uppsala universitet och Lunds universitet lämnar nu stafettpinnen vidare till University of Ljubliana, som kommer att stå som värd för CoLIS 10 i juni 2019.
CoLIS 9-konferensens webbsida finns fortfarande (febr -17) tillgänglig här: http://www.abm.uu.se/colis9se/