Mikael Palme

Metoder inom forskningen om eliter

Studier av eliter har under det senaste decenniet haft en renässans inom samhällsvetenskaplig forskning. Den teoretiska inspirationen kommer från klassisk samhällsteori, från Marx, Pareto och Weber till C.W. Mills och, i senare tid, Pierre Bourdieu. När det gäller empiriska studier, fortsätter en yngre generation av forskare ett arbete som grundlagts av ett antal pionjärer som studerat skilda slags eliter i olika länder. De olika metoder och typer av data som används i dessa studier tas i internationell forskning mer sällan upp i ett komparativt, interdisciplinärt perspektiv. Frågan är svårhanterlig såtillvida som att den inte bara beror på skillnader mellan avgränsade forskningsfält, discipliner, och nationsspecifika villkor för forskningen, utan också på skillnader mellan samhällsvetenskapliga traditioner i stort och hur eliter där konceptualiseras. Därutöver utmanas forskningen om samtidens eliter av globaliseringsprocesser och etableringen av transnationella eliter. Med rötter i ett tidigare forskningsnätverk ordnas denna konferens i syfte att initiera ett eller flera nya internationella nätverk som bygger på ett delat intresse av att i studiet av eliter - och i ljuset av forskningen hos den moderna forskningens pionjärer på detta område - överskrida gränserna mellan kvantitativa och kvalitativa material och metoder samt mellan historiska och samtida forskningsobjekt.