Kristine Höglund

Valrelaterat våld och det institutionella arvet

Införandet av flerpartival är grundläggande i övergången från auktoritärt till demokratiskt styre. Men erfarenheter från olika delar av världen ‒ i Afghanistan, Zimbabwe och Colombia ‒ visar att val kan urarta i våldsamheter. Våldsamma val hindar individer från att utöva sina politiska rättigheter och undergräver förtroendet för demokratiska institutioner. Hittills har forskning om orsakerna till valrelaterat våld främst fokuserat på de omedelbara faktorer som påverkar valets dynamik, såsom osäkerhet kring valutfallet eller närvaron av valobservatörer. I denna studie skiftar vi fokus från det kortsiktiga perspektivet till att studera de långsiktiga processer som styr hur institutioner utvecklas över tid. Vi ställer frågan: Hur påverkas risken för valrelaterat våld av institutionell utveckling innan, under och efter övergången från auktoritärt till demokratiskt styre? Studien använder både kvantitativa och kvalitativa analyser för att fånga processer över tid och rum. Projektet innefattar en global datainsamling som innefattar valrelaterade konflikter under tidsperioden 1989 till 2015 och som utgör grunden för avancerade statistiska analyser. Kvantitativ analys kompletteras av en jämförande analys av Kenya och Zambia, som har exempelvis likande valsystem, men påfallande olika erfarenheter av våld under val. Sammantaget kommer studien att bidra till att öka kunskapen om valrelaterat våld och konsekvenserna för politiska institutioner, fred och demokrati.