Paul Lane

Fourth International Landscape Archaeology Conference 2016

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet har blivit inbjudna att arrangera den 4e internationella konferensen i serien Landscape Archaeology Conference (LAC). Dessa arrangeras vartannat år och har tidigare förlagts till Amsterdam (Freie Universität, 2010), Berlin (Freie Universität, 2012), samt i Rom (Nederländska institutet i Rom och Svenska institutet i Rom, 2014).

LAC 2016 erbjuder en plattform för arkeologer, antropologer, geografer, geovetare och forskare från besläktade discipliner att presentera och diskutera resultat, metoder och teorier inom landskapsarkeologi, landskapsforskning mer generellt, och historisk ekologi. Konferensen strävar efter att nå över konventionella gränser mellan natur och kultur, ting och tankar, och efter att föra samman perspektiv på landskap i dåtid och nutid inom humaniora, samhällskunskap och miljöforskning.

LAC 2016 har tre huvudsakliga mål: 1) att belysa på vilka sätt landskapsarkeologiska perspektiv kan bidra till hållbar kulturvård, och till ökad samhällelig resiliens; 2) att utforska betydelsen av allmänningar som strategier för riskreducering och tryggad livsmedelsförsörjning i det förflutna, och implikationerna för dagens hantering av dessa frågor; samt 3) utöka den internationella bredden och andelen icke-europeiska deltagare till LAC.

Den fjärde Landscape Archaeology Conference (LAC2016), arrangerad av institutionen för arkeologi och antik historia (AAH), Uppsala universitet, ägde rum på Ekonomikum, Uppsala universitet, den 22-25 augusti 2016. Konferensen lockade 290 registrerade deltagare, bland dem sex inbjudna talare. Konferensen var den största LAC som hittills hållits med åtminstone en tredjedel fler deltagare än någon annan i serien. Den lokala organisationskommittén utgjordes av sjutton anställda vid AAH, med professor Paul Lane som ordförande, och Dr Erika Weiberg som medarrangör och vice ordförande. Fjorton studentvolontärer från AAH hjälpte till med registrering och andra logistiska ärenden under konferensens fyra dagar. Konferensen var organiserad enligt sju teman (A-G), vilka var och en bestod av ett antal sessioner. Totalt accepterades 194 föredrag och 49 posters. Ungefär hälften av deltagarna kom från Sverige och majoriteten av övriga deltagare från andra skandinaviska länder, Storbritannien och västeuropeiska länder, kompletterade av ett mindre antal deltagare från andra delar av världen. Ämnesmässigt var konferensen ändå global och täckte en stor variation av tidsperioder, från paleolitikum till 2000-talet. Mer detaljer kring konferensen ges i den längre rapporten på engelska.