Katarina Giritli Nygren

Intersektionell risk teori i en tid tid av ambivalens

Syftet med detta sabbatsprojekt är att syntetisera och presentera resultatet från två relaterade forskningsprojekt i en monografi med titeln Intersectional Risk Theory in the Age of Ambivalence. Syftet med boken är att lämna ett bidrag till samtida samhällsteori genom att överbrygga den kunskapsteoretiska, begrepps- samt empiriska klyfta som finns mellan genusvetenskap, inklusive intersektionell teori, och samhällsvetenskaplig riskforskning. Med utgångspunkt i intersektionell teori kan den vardagliga förståelsen av risk, risk "regimer" och risk diskurser undersökas och förstås. Boken kommer också att innehålla exempel på intersektionella riskanalyser och dess metodologiska tillämpningar, något som ofta saknas i teoretiska verk, exempel som kan vara relevanta inte bara för studier av risk och osäkerhet, utan även mer allmänt som ett sätt att förstå dagens samhällen. Då detta är ett nytt och outforskat område är det troligt att boken kommer att bli betraktad som ett betydande bidrag och ett standardverk för området. Under arbetet med att syntetisera tidigare publicerade arbeten och vidareutveckla teorin planeras besök på, för ämnesområdet, relevanta forskningsinstitut. Syftet med det internationella utbytet är inte bara att presentera och ta emot kommentarer på manuskriptet utan också att skapa ett långsiktigt samarbete mellan världsledande forskare och Forum för genusvetenskap samt Risk- och kris Research Centre vid Mittuniversitetet.