Anders Lundquist

Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall.

Medellivslängden i världen ökar, och när befolkningen blir allt äldre kommer fler att drabbas av åldersrelaterade kognitiva nedsättningar. En uppskattning är att antalet kommer att fördubblas inom en 50-årsperiod. Det är därför viktigt att undersöka hjärnans struktur och arbetsprocesser för att utreda hur förändringar i hjärnan är relaterade till förändringar i kognition under åldrandeprocessen. För att undersöka åldrandeprocessen på individnivå måste vi följa personer över tid och göra upprepade mätningar, en s.k. longitudinell studie. Vid UFBI (Umeå center for Functional Brain Imaging) genomförs longitudinella hjärnavbildningsstudier i samarbete med andra internationellt ledande åldrandeforskningscentra. Studierna undersöker också ett stort antal kognitiva mått, hälsa och livsstil, samt samlar in genetisk information. Sammantaget får vi unika longitudinella data som täcker in större delen av livsspannet hos vuxna. Studier av det här slaget drabbas vanligtvis av bortfall, dvs. personer som påbörjar studien men inte slutför på grund av t.ex. sjukdom. Det är rimligt att utgå ifrån att flertalet avhopp har orsaker som är relaterade till exempelvis de egenskaper i hjärnan som mäts. Sådant bortfall kallas icke-slumpmässigt, och kräver att resultaten korrigeras. Hur sådan korrigering skall genomföras för longitudinella hjärnavbildningsstudier har hittills inte behandlats i litteraturen. Vårt projekt syftar till att utveckla modeller och metoder som fyller denna kunskapslucka.