Olle Folke

Lokal politik och förvaltning: Vem vill styra svenska kommuner, och spelar det någon roll?

Vilka vi väljer som våra politiker påverkar både vilken politik som förs och hur väl politiken implementeras. Optimalt väljer vi politiker som är både kompetenta och som på bästa sätt representerar de medborgarede företräder. I det här projektet kommer vi att studera svenska kommuner för att undersöka om, när och hur vi kan uppnå dessa mål.

Projektet bygger på tidigare högst produktiva och framgångsrika projekt, där vi bland annat kunna konstatera att könskvotering höjer kompetensen hos de män som väljs till kommunfullmäktige och att personröster påverkar på vilka som väljs till ledare på lokal nivå.
Våra möjlighet att ge ett unikt bidrag till forskningsfronten kan till stor del förklaras med tillgången till ett unikt datamaterial samt på forskargruppens expertkunskaper inom fältet. Vi använder 35 år av svenska registerdata för hela befolkningen. I dessa data kan vi följa alla politiker och förvaltare över tid, det vill säga när de anställts, avslutat sina anställningar, eller befordrats till mer inflytelserika poster.

Projektet kommer att bidrar till forskningslitteraturen på flera sätt. 1) Med hjälp av djuplodande deskriptiva studier skapas nya insikter om hur den politiska urvalsprocessen ser ut. 2) Vi identifierar kausala effekter av faktorer som förväntas påverka urvalet i olika riktningar, exempelvis politisk konkurrens 3) Vi analyserar hur urvalet påverkar olika typer av utfall exempelvis bättre offentliga finanser och mindre sjukskrivningar i förvaltningen.