Stina Hansson

Att skapa tillit och kollektivt agerande för att verka för lokala intressen och minskad ojämlikhet i hälsa i stadsdelen Angered.

Med utgångspunkt i den lokala befolkningens och lokala tjänstemäns röster och kunskap syftar det här projektet till att öka vår förståelse för hur lokala myndigheter och befolkningar kan bygga tillit och agera kollektivt för att förbättra styrning och främja socio-ekonomiskt marginaliserade stadsdelars intressen i relation till staden som helhet. Projektet utförs i samarbete med Angereds stadsdelsförvaltning och tar sin utgångspunkt rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014. Förutom materiella och strukturella faktorer såsom boende och arbetslöshet lyfts deltagande i samhället upp som en avgörande faktor bakom ojämlikhet i hälsa. Angered visar lågt valdeltagande och en hög procent av befolkningen upplever social isolering och bristande tillit till andra. Projektet är inspirerat av medskapande forskning och kommer arbeta nära lokala myndigheter och befolkningen för att identifiera utmaningen för kollektivt handlande och utforska möjliga lösningar. I ett första steg kommer intervjuer utföras med lokala tjänstemän och representanter för civilsamhället och befolkningen för att kartlägga och analysera hinder och möjligheter för gemensamt handlande. I det andra steget kommer arbetssätt att utvecklas i nära samarbete med inblandade aktörer.