Gunnel Ekroth

Från nos till svans. Att utforska det grekiska offerdjuret från det litterära, epigrafiska, ikonografiska, arkeologiska och osteologiska källmaterialet.

Medel söks för en internationell konferens, "From snout to tail. Exploring the Greek sacrificial animal from the literary, epigraphical, iconographical, archaeological and zooarchaeological evidence", den 8-10 december 2016 vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Djuroffer var den viktigaste ritualen inom den antika grekiska religionen (ca 1000 f.Kr. till 200 e.Kr.) och en förståelse av djuroffrens praktik och funktion är central för att förstå den antika människan, hennes samhälle och hennes relation till det gudomliga. Konferensen samlar 15 internationellt etablerade forskare med en ingående kännedom om olika antika källmaterial och antik grekisk religion, för att utforska hanteringen av offerdjurets kropp, från nos till svans. Målet är att i detalj klargöra användningen och betydelsen av djurets olika delar inom offerritualen genom en ingående tolkning av den mångtydiga antika grekiska offerterminologin, de avbildningar som bevarats på keramik och reliefer, och de djurben som hittats i grekiska helgedomar. Resultaten av denna djupdiskussion ger nya insikter i hur djuroffren fungerade som ett sätt att kommunicera med gudarna och etablera en världsåskådning genom hur djuret fördelades.

Konferensens empiriska bredd är både nydanande och kreativ och vill stimulera en metod som till fullo utnyttjar det antika källmaterialet genom tvärvetenskaplig dialog, samt stimulera och etablera samarbeten mellan forskare tvärs över disciplingränserna.