Åsa Jernudd

Europeisk historisk forskning om biografen, filmen och minnen därav

Sedan mitten av 1980-talet har ett medievetenskapligt fält växt fram som fokuserar distribution, visning och konsumtion av film. Ett annat nytt och vitalt studieområde fördjupar den historiska förståelsen för hur film är en del av populärkulturer såväl som människors fritid och vardag. De här två spåren möts i forskningsområdet "New Cinema History". För att kunna fånga filmkulturens vardagliga praktik har denna forskning ofta bestått av fallstudier, som sökt svar på hur film som internationell kulturform formats i lokala vardagliga sammanhang. En historisk ansats till detta är viktig eftersom filmvetenskapens förkärlek för filmer med verkshöjd har lämnat stora delar av den Europeiska filmhistorien outforskad.
Det lokala perspektivet har dock bidragit till att studier över nationella gränser knappt finns. Detta initiativ, som engagerar 15 forskare från 7 länder, vill råda bot på detta. Initiativet bygger på kunskap och erfarenheter från ett pågående projekt, Mapping European Cinema: a Comparative Project on Cinemagoing Experiences in the 1950s, som involverar städerna Leicester (UK), Gent (Belgien) och Bari (Italien), och som vidgas till att även omfatta städerna Göteborg (Sverige), Utrecht (Holland) och Brno (Tjeckien). Projektet ska utveckla metoder för jämförande forskning om biografer, filmrepertoarer och biograf/filmminnen, undersöka digitala möjligheter att dela kunskap, göra jämförelser och tillgängliggöra resultat; samt utmynna i projektförslag.