Kristian Göransson

Gemensam digital forskningsplattform för de svenska Medelhavsinstituten

De svenska Medelhavsinstituten i Athen, Rom och Istanbul avser att i nästa ansökningsomgång inkomma till RJ med en ansökan om infrastrukturmedel syftande till upprättandet av en gemensam digital forskningsplattform för institutens arkeologiska arkiv. För genomförandet planeras en workshop med samtliga projektdeltagare i Rom 1-4 september 2016. Det förväntade resultatet är en realistisk uppskattning av projektets totala tidsutdräkt, tillgång till adekvat apparatur och personal, prioriteringar rörande olika fynd- och dokumentkategorier, liksom en preliminär överenskommelse rörande arbetsordning och arbetsfördelning instituten och projektdeltagarna emellan.

Infrastrukturprojektets syfte är att tillgängliggöra information om material från de svenska utgrävningarna i Grekland, Italien och Turkiet för forskare samt att skapa en nätbaserad databas med digitaliserad utgrävningsdokumentation och information rörande fyndmaterialet. För arkeologin säkrar plattformen den framtida tillgången till materialet för svensk och internationell forskning.
Samtidigt bidrar projektet till skapandet av en för de svenska Medelhavsinstituten gemensam digital miljö, avsedd att utgöra basen för nya projekt vid instituten samt lands- och ämnesöverskridande projekt som involverar alla de vid instituten verksamma disciplinerna.

Det är med stor tacksamhet jag härmed redovisar det mycket värdefulla stöd RJ beviljade institutet i juni i fjol (F16-1186:1). Stödet på 80 000 kronor möjliggjorde ett tredagarsmöte i Rom med deltagande av kollegerna från instituten i Aten och Istanbul samt projektmedarbetare från Uppsala universitet. Bakgrunden till mötet är i korthet den följande. Svenska institutet i Athen driver sedan 2013 ett av RJ finansierat infrastrukturprojekt inom vilket man har inventerat huvuddelen av sitt fynd- och dokumentationsmaterial samt utvecklat databasen PRAGMATA. Atheninstitutet avser vidareutveckla det hittills genomförda arbetet. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul har inventerat sitt fynd- och dokumentationsmaterial från utgrävningarna i Labraunda och detta är nu klart för digitalisering. Svenska institutets i Rom (SIR) arkeologiska arkiv är efter 90 års aktivitet i Italien mycket omfattande men ej genomgånget. De tre institutens separata ansökningar om infrastrukturmedel till RJ 2016 gick inte vidare var för sig, men vi insåg vikten av att koordinera och arbeta tillsammans. För att inför 2017 års omgång utarbeta en gemensam ansökan om infrastrukturmedel för våra arkeologiska arkiv skapades i fjol en projektgrupp med representanter för de tre instituten, Uppsala universitet och en digitaliseringsexpert. Det bestämdes att ett fysiskt möte i Rom, där materialmängden är i särklass störst, vore av stor betydelse för samarbetet då en rad praktiska frågor behövde gås igenom på plats.

Infrastrukturprojektets syfte är att tillgängliggöra information om material från de svenska utgrävningarna i Grekland, Italien och Turkiet för forskare samt att skapa en nätbaserad databas med digitaliserad utgrävningsdokumentation och information rörande fyndmaterialet. För arkeologin säkrar plattformen den framtida tillgången till materialet för svensk och internationell forskning. Samtidigt bidrar projektet till skapandet av en för de svenska Medelhavsinstituten gemensam digital miljö, avsedd att utgöra basen för nya lands- och ämnesöverskridande projekt som involverar alla de vid instituten verksamma disciplinerna.

Ett avgörande syfte med projektmötet i Rom var att bedöma arten och omfånget av den arbetsinsats som erfordras för digitaliseringen av Rominstitutets material och dess införande i PRAGMATA. Detta gjordes genom tillgodogörande av de erfarenheter beträffande digitaliseringen av materialet som vunnits under arbetet i Athen. Vid sidan av genomgång av dokumentationsarkivet på institutet bestående av ritningar, foton, dagböcker m.m. besöktes de stora magasinen i Viterbo och Blera där fyndmaterialet från San Giovenale och Acquarossa förvaras samt museet i Viterbo där mycket material från de svenska utgrävningarna är utställt. Svenska institutets i Athen sakkunnige inom digitalisering och databasteknik kunde på plats göra en bedömning av Rominstitutets materials karaktär och särskilda behov av modifieringar av den nu existerande databasen. Under mötet fastslogs prioriteringar rörande arbetsordning eftersom både fynd- och dokumentationsmaterialet vid Rominstitutet är så omfattande. Behovet av teknisk utrustning och bemanning av projektet diskuterades också. Vi gjorde en preliminär överenskommelse rörande arbetsordning och arbetsfördelning instituten emellan vilket låg till grund för det kommande arbetet med den gemensamma ansökan om infrastrukturmedel som vi skickade in i januari i år. Utan stödet från RJ hade projektgruppen inte kunnat samlas och fokuserat inventera och planera ansökan.

Nedan följer en förteckning över deltagarna i projektmötet i Rom samt program.

Deltagare i projektmötet
Anne Ingvarsson Sundström, förste intendent vid Museum Gustavianum, Uppsala universitet. Fil. dr i antikens kultur och samhällsliv med inriktning på osteologi (disp. 2003). Projektledare för det pågående RJ-finansierade infrastrukturprojektet vid Svenska institutet i Athen.
Arto Penttinen, direktör för Svenska institutet i Athen. Fil. dr i antikens kultur och samhällsliv (disp. 2001).
Kristian Göransson, direktör för Svenska institutet i Rom. Fil. dr i antikens kultur och samhällsliv (disp. 2007).

Lars Berggren, vice direktör för Svenska institutet i Rom. Professor i konstvetenskap vid Åbo Akademi (disp. 1991).

Henrik Boman, forskarlektor vid Svenska institutet i Rom. Fil. dr antikens kultur och samhällsliv (disp. 2003).

Ragnar Hedlund, forskare vid Uppsala universitets myntkabinett. Medarbetare i Labraundaprojektet. Fil. dr antikens kultur och samhällsliv (disp. 2008).

Hans Liss, sakkunnig inom digitalisering och databasteknik samt utvecklare av databasen PRAGMATA inom Svenska institutets i Athen pågående infrastrukturprojekt.

Lena Klintberg, fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv, medarbetare i Svenska institutets i Athen pågående infrastrukturprojekt.

Program för mötet i Rom 1-4 september 2016
1/9 Ankomst Svenska Institutet i Rom. Möte. Gemensam middag. Övernattning i Rom (på institutet).
2/9 Avfärd med minibuss till Viterbo. Besök i fyndmagasinet i Palazzo San Pietro och på utställningen i Museo Nazionale Etrusco om institutets utgrävningar i Etrurien. På e.m. avfärd till Blera för besök i fyndmagasinen i staden. Middag och övernattning i Blera.
3/9 Återfärd till Rom. Genomgång av dokumentationsmaterialet i Rominstitutets arkiv (huvudsakligen San Giovenale och Acquarossa) följt av möte. Övernattning i Rom (på institutet).
4/9 Hemresa.