Stefan Hedlund

QUO VADIS UKRAINA: Reflektioner över ett kvartssekel av besvikelser

Under de 25 år som nu har förflutit sedan Ukraina vann oberoende, har landet systematiskt misslyckats med att leva upp till högt ställda förväntningar, baserade på omfattande resurstillgångar och närhet till Centraleuropa. Trots två mycket omskrivna revolutioner på Majdan i Kiev har man inte lyckats bryta mönster av oligarki och korruption. Inklämt mellan Polen och Ryssland har Ukraina utvecklats påtagligt sämre än bägge sina grannar, vilket antyder att interna förklaringar måste sökas. Dagens Ukraina uppvisar alla tecken på att vara en "failed state", kapad av ekonomiska och politiska eliter. Hur kan detta förklaras? Utöver att utgöra ett hot mot europeisk stabilitet och global säkerhet, erbjuder Ukraina även viktiga teoretiska lärdomar for ekonomer, statsvetare och företrädare för andra discipliner med intresse av utveckling och institutionell förändring. Syftet med den internationella konferens som här föreslås, att avhållas vid Uppsalas Centrum för rysslandsstudier, är att begrunda dessa lärdomar, diskutera vad rådande trender inom forskningen kan och inte kan förklara, samt spekulera kring vilka ytterligare överraskningar som kan vara att vänta. För detta syfte kommer en grupp av ledande internationella forskare att bjudas in till ett två dagars möte för att söka förstå vad som har gått snett och varför, samt att spekulera kring vilka implikationer vi kan se - både för Ukrainas fortsatta utveckling och för den fortsatta utvecklingen av institutionell teoribildning.