Sofie Bedford

Initiering av ett nordiskt-baltiskt nätverk för Kaukasusstudier

Under det senaste decenniet har Kaukasus blivit en allt mer populär och viktig region för akademiker världen över. Denna trend kan skönjas i de nordiska och baltiska länderna också men i mycket mindre skala eftersom Kaukasusstudier här ännu är tämligen underutvecklat inom akademin. Efter som institutionaliserat samarbete på hemmaplan i stort sett saknas är internationella konferenser, på andra håll i Europa eller oftast i Nordamerika, den enda möjligheten för många av oss "Kaukasusforskare" att få återkoppling från och 'nätverka' med likasinnade områdesspecialister. För att mer effektivt utnyttja den akademiska kompetens som faktiskt finns vid många universitet och forskningsinstitut i Norden och Baltikum inom detta snabbt växande forskningsområde föreslår vi att ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen vars akademiska arbete avser Kaukasus (norra och södra Kaukasus) ska initieras. Vi ansöker om finansiering för att organisera en workshop den 28-29 november 2016 på Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet. Mötet kommer att ägnas åt att få bättre kännedom om varandras forskning liksom diskussioner om mål, användningsområden och institutionalisering av ett sådant nätverk.

Initiering av ett nordisk-baltiskt nätverk för Kaukasienstudier

Under det senaste decenniet har Kaukasien alltmer blivit en populär och viktig region för akademiker i hela världen som fokuserar på bland annat frågor som stats- och nationsbyggande, konfliktlösning, geo-politik, ofrivillig och frivillig migration, och europeiseringsprocesser. Denna trend finns i de nordiska och baltiska länderna också, men i mycket mindre skala eftersom Kaukasienstudier som akademisk inriktning i allmänhet fortfarande är relativt underutvecklad i vår del av världen. För att mer effektivt utnyttja de akademiska tillgångar som faktiskt finns vid många universitet och forskningsinstitut i Norden och Baltikum inom detta växande studieområde så stod Centrum för rysslandsstudier (UCRS) värd för en workshop den 28-29 november 2016 där grunden lades för ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen vars akademiska arbete berör Kaukasien (norra och södra). Mötet samlade en tvärvetenskaplig och internationell grupp forskare i olika stadier av sin akademiska karriär, från doktorandnivå och upp. Dessa representerade 15 olika institutioner i fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland). Den första dagen presenterade var och en av de 19 deltagarna sin Kaukasusrelaterade forskning. Denna berörde ett brett spektrum av ämnen som till exempel (men inte på något sätt inte begränsat till) gränsfrågor, migration, religiös aktivism, politisk opposition, hantering och lösning av konflikter, statsövervakning och alternativa miljöer för aktivism, hybridregimer, utrikespolitik, nationalism, stats- och nationsbyggande, konsumentupplysning, ryskt regionalt inflytande, 'soft power' och genderhistoria. Geografiskt täcktes hela Kaukasien även om en viss obalans kunde skönjas då en majoritet av forskarna fokuserade på de södra delarna i allmänhet och Georgien i synnerhet. Följande dag ett hölls ett möte, eller snarare en diskussionssession om målet med, användningen och institutionaliseringen av nätverket. En styrgrupp bestående av Sofie Bedford (Centrum för rysslandsstudier), Minna Lundgren (Mittuniversitetet) och Barbara Lehmbruch (Centrum för rysslandsstudier) bildades och en person per land utsågs dessutom till nationell kontaktperson. Det beslutades att huvudsyftet med nätverket är att ge medlemmarna fler möjligheter till att diskutera och främja Kaukasienstudier på regional nivå, och det beslutades därför att två interna forskningsworkshops ska ordnas per, vilket dock inte heller utesluter exempelvis att också andra evenemang ordnas som samarrangeras med andra berörda institutioner. Nätverket ska också inrätta en hemsida som visar medlemmarnas expertis och forskningsintressen och som sådan är för både internt och externt bruk. För detta ändamål kommer även kvartalsvis ett nyhetsbrev med information om pågående forskning och kommande initiativ också att distribueras. En andra målsättning är att förse statliga och icke-statliga organisationer samt media i Norden och Baltikum med expertkunskaper om Kaukasien, och för detta ändamål kan en omfattande hemsida också att vara användbar.

De två dagarna var fyllda med livliga formella och informella diskussioner som fortsatte vid luncher, kaffepauser och middagar. För många av deltagarna gav detta möte en unik regional möjlighet att träffa andra med liknande forskningsintressen, vilket naturligtvis gjort denna träff till en mycket positiv upplevelse. En hel del tid ägnades åt diskussioner om behovet av att hitta finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Det bestämdes att den första aktiviteten blir en nätverksträff på det Norska utrikespolitiska institutet (NUPI) i Oslo i juni 2017. Även om programmet inte blev färdigt drogs slutsatsen att detta event skulle kunna användas till längre presentationer av medlemmarnas forskning, möjligen organiserat i tematiska grupper som senare sammanställs i en (eller två) specialnummer av områdesspecifika tidskrifter. Möjligheten att ha en del av mötet öppen för allmänheten, i form av en rundabords eller workshop diskuterades också. Det beslutades att styrgruppen kommer att vara ansvarig för att se till att finansiering söks, med hjälp av frivilliga bland nätverkets medlemmar. Det var mycket diskussion om vilka teman som var gemensamma för deltagarna och om och hur mindre arbetsgrupper kunde och borde etableras i enlighet med dessa.

Sammanfattningsvis såg alla deltagare initierandet av den här typen av nätverk som positivt, viktigt och användbart, något som bekräftas av det faktum att listan över intresserade forskare nu omfattar mer än 40 namn från nästan alla av de relevanta länderna (förutom Island och Lettland). Samtliga deltagare enades om att mötet i Uppsala var ett positivt första steg som vittnar om möjligheterna för dynamiskt och kreativt samarbete inom ramen för det nybildade nätverket.