Anders Sjöborg

Religion och sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter i en tid av migration

Även om det finns en del forskning om mänskliga rättigheter och religion, har mycket av den begränsats till teoretiska studier med fokus på tolkning av religiösa texter eller religiösa auktoriteter såsom Kairodeklarationen eller Andra Vatikankonciliet, eller juridiska resolutioner i förhållande till konventioner och domstolar. Nya studier har lagt en empirisk dimension till detta genom att inkludera enkäter bland ungdomar, morgondagens ledare i samhället. Detta bidrar till den vetenskapliga diskussionen om det komplexa förhållandet mellan religion och värderingar i olika domäner, inte minst politiska värderingar.
Denna internationella workshop i Uppsala fokuserar de sociala och politiska rättigheterna inom UDHR i relation till en ökad religiös och kulturell pluralism som blivit alltmer aktuell i ett flertal länder. Workshopen samlar dels forskare som skrivit om dessa frågor utifrån ett gemensamt datamaterial från ett 30-tal länder. Dessutom har forskare från olika discipliner som ännu inte arbetat tillsammans bjudits in. Ingående forskare representerar europeiska men också utomeuropeiska länder. Medan vissa av dessa länder räknas som socialdemokratiska välfärdsstater i norra Europa, kännetecknas en del andra av ett post-kommunistiskt arv med en protestantisk, katolsk eller ortodox tradition. I alla de respektive länderna, relaterar utbildningssystemen i olika grad till begreppet mänskliga rättigheter och utbildning om mänskliga rättigheter.