Uffe Holmsgaard Eriksen

Religiös poesi och performance i Bysans - internationell workshop

Målet med denna workshop är att samla internationella forskare för att sammanfatta och kritiskt undersöka nyare tillgångar till senantiken och tidig bysantinsk performance samt att diskutera hur olika performance-teorier kan appliceras inom studiet av bysantisk religiös poesi. Denna slags poesi, som huvudsakligen användes i liturgiska och paraliturgiska sammanhang, har under de två senaste decennierna fått stor vetenskaplig uppmärksamhet. Emellertid finns det flera aspekter av den som hittills inte undersökts i någon större utsträckning. En av dessa är frågan om hur dikter, hymner och hagiografier uppfördes extratextuellt inom och utanför liturgiska kontexter. I form av texter innehåller de åtskilliga lager av intratextuell performance, såsom författarens performance eller sättet varpå gestalterna handlar i berättelsens värld. Särskild tonvikt läggs vid författarnas bruk av theatrum mundi-metaforen ("världen som teater"), receptionen av antika, bibliska och nutida källor såväl som användningen av fiktionalisering som en performativ strategi. Workshoppen äger rum 23-24 maj 2017 vid Uppsala universitet. Ett annat syfte med workshoppen är att publicera bidragene i en tema volym av Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies och bli fundament för ytterligare internationellt samarbete.