Andrea Joslyn Nightingale

Demokratiska landskap: politik, subjektivitet och ekologier inom miljöstyrning

Demokratiska landskap undersöker följande fråga: Under vilka förhållanden leder konflikter och våld till att miljöstyrning urholkas och försvagas? Frågan grundar sig i en oro över att miljöförändringar av allt att döma bidrar till de legitimitetskriser, våldsutbrott och konflikter som underminerar de skogsbruksprogram som har utgjort modell för demokratiseringen av resursanvändning. Under sabbatsåret avser jag att slutföra ett bokmanuskript som sammanfattar 25 års forskning om Nepals skogsbrukssektor. Boken bygger på djupgående fallstudier om genus och sociala ojämlikheter ("subjektiviteter"), användargruppers vardagliga arbete, det nepalesiska Skogsdepartementets och internationella organisationers olika roller samt ekologiska förändringar. Dessa ämnen diskuteras var för sig och gemensamt i avsikt att belysa och analysera teoretiska frågeställningar om miljöstyrning kring konflikter, demokrati och samhällelig och ekologisk förändring. RJ Sabbatical kommer att möjliggöra både historisk och samtida forskning (i Nepal och Storbritannien) om nuvarande konflikter. Boken är baserad på en tvärvetenskaplig metodologi och väver samman historiska källor, kvalitativa data och biofysiska analyser. Boken kommer att bidra till insikter, teorier och kontextspecifika kunskaper om dynamiken mellan samhälle och miljö samt om sociala ojämlikheter, med syfte att utforska potentialen för fred, social rättvisa och för ekologiskt motståndskraftiga (resilienta) miljöer i utvecklingsländer.