Markus Heide

USA-mexikanska gränsen som ifrågasatt utrymme: Film och populärkultur, 1990 till nutid

My apologies: I will provide a better translation shortly:
Under 1990-talet, gränsregioner i USA och Mexiko blev ett utmärkt område referenspunkt i litterära och kulturella studier som undersökte teman som global migration, globalisering, flera identiteter och olika former av kulturella "blandning". Gloria Anzaldúas Borderlands/La Frontera, till exempel, riktar uppmärksamheten på de långtgående effekter gränsen har haft på befolkningen i regionen, inte bara i termer av en nationsgräns utan också som en symbolisk plats som betyder i termer av kön och könsskillnader samt ras, etniska och kulturella skillnader. På senare tid har dock studiet av USA-Mexiko gränsregionen skiftat fokus från frågor om kulturell blandning mot frågor om säkerhet, våld och nationalism. Denna förskjutning av vetenskapliga intresse har orsakats av post-9/11 försök "att skydda nationen". Anti-invandring känslor har medfört ett förnyat akademiskt intresse för gränsen. Jag syftar till att utforska den kulturproduktion eftersom den nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) trädde i kraft 1994. Forskningen kommer ställs mot varandra olika positioner uttryckt symboliskt i film och populärkultur, och kommer att beskriva mönster av politisk polarisering i regionen. Även under 1990-talet kulturblandning och utbyte präglas mycket konstnärligt arbete på gräns, är min hypotes att senare tid övervakning och avskärmnings har successivt blivit mer kraftfulla mönster av representation och teman.