Dag Blanck

Att förnya studiet av svensk-amerikanska relationer: en teoretisk och metodologisk workshop

Denna ansökan undersöker teoretiska och metodologiska aspekter på studiet av transnationella svensk-amerikanska relationer. Vi gör det i en workshop i augusti 2017, vars resultat ger oss nya och användbara verktyg för framtida studier av svensk-amerikanska relationer.

Forskningen kring svensk-amerikanska relationer har hittills varit avgränsad, både inom disciplinära och nationella kontexter. Vi menar att begreppet "borderlands" ger möjligheter att förändra hur vi studerar relationerna mellan de två länderna. Begreppet laddar de svenska-amerikanska kontakterna med nya och sammanflätade betydelser. Dessutom korsar, utmanar och omdefinierar det vår förståelse för svensk-amerikanska relationer och riktar fokus på de effekter som relationerna har haft på de bägge länderna. I en tid då det svenska intresset för USA är stort förändrar begreppet alltså vår syn på svensk-amerikanska kontakter och befrämjar ny, tvärvetenskaplig forskning.

Vi avser att samla 29 forskare från olika länder och ämnen till en intensiv och fokuserad workshop i Sigtuna. Den har två huvudsakliga syften. För det första får deltagarna en möjlighet att problematisera och utmana sin egen användning av begreppet "borderlands". För det andra avser diskussionerna att lägga en grund till framtida forskning inom svensk-amerikanska relationer. Workshopen kommer alltså både att hjälpa oss att utveckla teoretiska och metodologiska dimensioner av ämnet och att identifiera framtida empiriska forskningsområden.