Ing-Marie Back Danielsson

Arkeologiska bilder i vardande - nya perspektiv och möjligheter (workshop)

Sedan arkeologins barndom har intresset för bilder från förhistorien varit stort, och bilderna har betraktats eller analyserats som konst. Analyserna och betraktelsesätten har traditionellt inskränkts sig till att bilder mer än något annat representerar något, eller att de symboliserar något. Detta etablerade syn- och tillvägagångssätt har dock kommit att ifrågasättas under de senare åren, då de inneburit ett förnekande av bilders andra möjligheter att verka som ting, eller materiell kultur, i sig. Till exempel har det framhävts att bilder eller konst också behöver förstås i egenskap av att vara föremål, som har en tillblivelseprocess och att de ingår i nätverk av relationer mellan människor, material och platser, som också förändras över tid. I en workshop på Gotland träffas sju arkeologiska forskare från tre olika länder och sex olika universitet för ett internationellt, vetenskapligt utbyte om hur förhistoriska bilder och konst kan förstås genom att diskuteras utifrån dessa nya teoretiska och metodologiska perspektiv. På så sätt erhålls inte bara ny information om själva bilden/konsten/föremålet i sig, utan också en fördjupad förståelse för de sociala sammanhang som bilden eller konsten uppkom och verkade i. De föredrag som presenteras i workshopen kommer att publiceras i en gemensam bokvolym.