Patrik Klingborg

Mot strömmen - en workshop om brunnar, cisterner och vatten i antikens Grekland

Medel söks för en internationell workshop om vattenförsörjningen i det antika Grekland med titeln Going against the flow - wells, cisterns and water in ancient Greece, arrangerad vid Svenska institutet i Athen den 28-29 september. I dagsläget är vår kunskap om vattenförsörjningen under antiken bristfällig eftersom studier nästan uteslutande fokuserat på akvedukter och fontänhus. Workshopen syftar därför till att öka vår förståelse av vattenförsörjningen genom att inkorporera kunskap om de långt vanligare brunnarna och cisternerna samt integrera expertis från andra vetenskapsdiscipliner.

Workshopen består av två delar. Den första etablerar en modern terminologi för brunnar och cisterner, hur olika konstruktioner beskrivs och hur komponenter i installationerna benämns, inklusive ord som används synonymt. Den andra delen är kontextualiserande med presentationer av vattenförsörjningssystem i olika samhällen samt en tvärvetenskaplig diskussion med forskare specialiserade på klimatförändringar, landskapsbruk och vattenlandskap som representation för världen.

Workshopen ska ses som ett första steg mot framtida sammarbete om vattenförsörjningen under antiken ur ett holistiskt perspektiv. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en mer komplett syn på vattenförsörjningen under antiken samt att initiera processen att starta ett större forskningsprojekt om vattenförsörjningen i det antika Grekland med fokus på utvecklingen under en längre tidsperiod.